Engellilik İndiriminin Uygulamasında Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?


 • Asgari geçim indirimi mükellefin 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları  için  uygulanması    Bu  yaş  hadlerini aşmış  olan  ve  mükellefle  birlikte  oturan  veya  mükellef  tarafından bakılan bakıma muhtaç ve engellilik indiriminden faydalanan engelli çocuklar  için  asgari  geçim  indiriminden  yararlanılması  mümkün değildir.
 • Ücretlinin çalıştığı bakanlık ve bu bakanlığa bağlı olarak kurulan döner sermayeden aldığı ek ödemeler ile maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak  değerlendirilmesi  ve  bakmakla  yükümlü  olduğu çocuğunun  rahatsızlığı  nedeniyle  faydalanması  gereken  engellilik indiriminin ek ödemeler ile maaş ödemelerine ilişkin ücretler toplamına uygulanması gerekmektedir.
 • Ücretlilere yapılan  ilave  ödeme  ve  ikramiye  ödemeleri  de  Gelir Vergisi  Kanununun  61  inci  maddesi  hükmü  gereğince  ücret  olarak değerlendirileceğinden  söz  konusu  ücret  ödemelerinin  de  hizmet erbabının  asıl  ücretine  dahil  edilerek  engellilik  derecesine  uygun engellilik indirimi tutarlarının indirim konusu yapılması gerekmektedir.
 • Ücret geliri  elde  edenlerin  bakmakla  yükümlü  olduğu  engelli  kişi bulunması  halinde,  bu  kişiler  dolayısıyla  engellilik  indiriminden faydalanması mümkün bulunmaktadır.
 • Şirket ortağı  ve  yönetim  kurulu  üyesi  olan  bir  kimsenin  şirketten yapılan  huzur  hakkı  ödemeleri  ücret  niteliğinde  olduğundan  bu ödemelere engellilik indirimi uygulanacağı tabiidir. Ancak, kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları, menkul sermaye iradı olarak değerlendirileceğinden, sermaye payı oranında dağıtılan kar payına engellilik indiriminin uygulanması mümkün değildir.
 • Gerçek usulde  ticari  faaliyette  bulunanların  engellilik  indiriminden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.
 • Basit usule  tabi  mükelleflerin  gelir  vergisi  matrahlarının  tespitinde, engellilik  derecelerine  göre  belirlenen  tutarları  gelir  vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden (yıllık olarak) indirim konusu
 • yapmaları mümkündür.
 • Emekli olarak  işten  ayrıldıktan  sonra  işyerinde  tekrar  çalışmaya başlayanlara  yapılan  ve  gelir  vergisi  tevkifatına  tabi  olan  ücretlere engellilik indirimi uygulanması mümkün bulunmaktadır.
 • Aylık dönemler itibariyle yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında, engellilik indiriminin aylık ücret matrahını aşan kısmı için herhangi bir vergi iadesi yapılması mümkün değildir.
 • Bankaların idari  kararı  sonucu,  tek  taraflı  iradesi  doğrultusunda banka  emeklilerine  yılda  bir  defa  karşılıksız  olarak  yapılan  kuruluş ikramiyesinin, Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yer alan gelirin unsurları kapsamında değerlendirilmediğinden bu ödeme nedeniyle engellilik indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 • Engellilik indirimi   uygulamasında   Merkez   Sağlık   Kurulunca değerlendirilen raporların asılları mükellefin başvuruda  bulunduğu vergi dairesi başkanlığına ya da defterdarlığa geri gönderilmektedir. Dolayısıyla, Başkanlığımız arşivinde rapor asılları mevcut değildir.

Mükelleflerin, engellilik indiriminden faydalanıyorken bu  haktan vazgeçmelerinde hukuki bir engel bulunmamaktadır.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi