Yetim Aylığı Alan Malul Çocukların Hakları Nelerdir?


Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar,

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan kursiyerler,

hariç olmak üzere, Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklara, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan kız veya erkek çocuklara; belirli bir yaşta bulunma, öğrenci olma ya da evli olmama şartları aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Yukarıdaki şartlara göre 1/10/2008 tarihinden sonra vefat eden sigortalının malul çocuğuna bağlanan ölüm aylığı; bunların 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmaya başlaması, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alması ya da Kurumca yapılan kontrol muayenesi sonucu çalışma gücündeki kayıp oranın % 60’ın altına düştüğünün tespit edilmesi durumunda kesilmekte, malul çocukların evlenmeleri durumunda ise aylıkları kesilmemektedir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yetim aylığı almakta olan erkek çocuklara, kendisinden aylık bağlamaya yeterli hizmeti bulunmakta iken veya aylık almakta iken ölen anne veya babalarından dolayı;

  • Ölüm tarihindeki yaşları veya öğrenim durumları ne olursa olsun iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca onaylanacak raporla tespit edilmesi halinde, muhtaç olmaları şartıyla ölüm tarihini izleyen aybaşından,
  • Sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara, kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından, müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren,

aylık bağlanmaktadır. Yetim aylığı almakta olanların ise, aylıklarının kesilmesi gereken tarihte hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca onaylanacak raporla tespit olunan ve muhtaç olduğu anlaşılanların aylıkları, yaşlarının dolması veya mezuniyetleri dolayısıyla kesilmeyerek ödenmeye devam edilmektedir.

Malul ve muhtaç olmaları nedeniyle yetim aylığı bağlanmış olan çocukların evlenmeleri halinde aylıkları kesilmemektedir.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi