657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Düzenlemeler


Günlük çalışma saatlerinin tespiti: Madde 100 – Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

(Ek fıkra: 13.02.2011-6111/104 md.) Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Not: TSK da görev yapan memurların yukarıdaki Genelgeye istinaden 3 Aralık ve 10 Mayıs günleri ile olumsuz hava şartlarında Valiliklerce tatil edilen günlerde idari izinli sayılacaklarına, yürüme engelli, gece körlüğü, az gören, görme engelliler için kış saati uygulamasının olduğu günlerde mesai saatlerinde düzenleme yapılacağı da belirtilmiştir.(Gen. Kur. Bşk. Ocak 2015 Per: 26702250-1360-14/Per.İşl.D.Svl.Me.ve İşçi Şb) Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti: Madde 101 – (Değişik: 132/2011-6111/105 md.) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. TSK’da görevli engelli memurların gece nöbeti ve vardiyası muafiyeti için bakınız: TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 382 (i)

Not: Devlet Memurları Kanununda gece mesaisi tanımı olmadığından Devlet Personel Başkanlığının görüşünün değerlendirilmesi gerekir. Buna göre belirlenen mesai saatleri dışında kalan saatlerde engelli memurların çalıştırılmaması uygun görülmüştür. Bu görüş tüm kamu personelini bağlar niteliktedir.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi