Eski Raporların Geçerliliği


5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun

Mevcut belgelerin geçerliliği Geçici Madde 5- (Ek: 25/4/2013-6462/2 md.) Engelli bireylerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden hâlen yararlanmakta oldukları hak ve menfaatlerin, sağlık kurulu raporu dışındaki diğer şartların muhafaza edilmesi ve ilgili mevzuatına göre bu hak ve menfaatlerin devamının mümkün olması kaydıyla, önceki raporların geçerlilik süresi içinde aynı şekilde uygulanmasına devam olunur. Ayrıca, engelli bireylerin ilgili mevzuatına uygun olarak daha önceden almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik durumlarının tespitine veya engellilikleri dolayısıyla kendilerine veya yakınlarına kolaylıklar ya da haklar teminine yönelik olarak bu maddenin yayımı tarihine kadar verilmiş olan özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmez.

NOT: Ancak; bu hükme rağmen kurum ve kuruluşlar engelli bireylerden tekrar raporlama istemektedir. Yeni rapor almak durumunda kalanların rapor süreleri bitmemiş veya sürekli raporları varsa yapmaları gereken; bulundukları ilde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapıp, var olan raporlarına itiraz etmektir. İl Sağlık Müdürlüğü, raporun alındığı hastane değil uygun gördüğü bir hastaneye sevk yapacaktır. Sonuçlar aynı çıkarsa karar kesinleşir. Ancak sonuç farklı çıkarsa İl Sağlık Müdürlüğü bir hakem hastaneye sevk yapacaktır. Hakem hastanenin verdiği karar kesindir.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi